Seedbombs

‘Seedbombs’, daat sinn Bullen voller Liewen. Se ginn aus Äerd, Toun a Wasser, an natierlech matt Geseems gerullt. Dono dierfen se e puer Deeg drëchnen an dann haalen se sech iwwert de Wanter fir am Fréijoër dobäussen op enger villäicht soss méi traureger Plaaz e Grapp voll Wëllblummen wuessen ze loossen! D’Natur a besonnech d’Insekten wäerten iech Merci soen.

Dir kënnt eidel Ëerkëschten an oofgerullten Toiletterouleau’en mattbréngen fir als Verpaakung faarweg ze gestalten an dono d’Seedbombs matt heem ze huelen.